Studio 434 Aston Martin Lagonda collection

This man owns HOW many Aston Martin Lagondas?

He loves the Aston Martin Lagonda so much, he can’t stop buying them…